Verejné obstarávanie

Profil osoby podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní

Identifikácia osoby podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní:

Názov: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Levoča
Zastúpený: Mgr. Miroslav Bartoš
IČO: 31952330
DIČ: 2020731812

S í d l o:
Obec (mesto): Levoča
PSČ: 054 01
Ulica: Potočná ulica
Číslo: 806/6

Zadávanie zákaziek zabezpečuje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Levoča v zmysle zákona č.25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov, respektíve odborne spôsobilej osoby. Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke simap.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník – www.uvo.gov.sk.
zákazky podlimitné, zverejňované on-line na web stránke Gréckokatolíckej farnosti Levoča, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník – www.uvo.gov.sk.